Privatumo politika
 1. UAB „Maisto pilys“, juridinio asmens kodas 281622510, registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 180, Vilnius (toliau – Įmonė), gerbia kiekvieno asmens privatumą ir siekia apsaugoti asmens duomenis, todėl parengė šias privatumo politikos taisykles, kuriomis remdamasi Įmonė tvarkys klientų pateiktus asmens duomenis. Naudodamasis epocha.lt interneto svetainės paslaugomis, asmuo patvirtina, kad su šia privatumo politika susipažino, ją suprato ir su ja sutinka.

Bendrosios nuostatos

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Įmonės, kaip duomenų valdytojos, atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.
 2. Įmonė užsiima komercine veikla, kuri apima renginių ir pobūvių organizavimą. Šioms paslaugoms teikti Įmonė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Politikoje nurodytais teisiniais pagrindais ir duomenų tvarkymo tikslais bei Įmonei taikomais teisės aktais.
 3. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis Įmonės paslaugomis arba lankosi interneto svetainėje epocha.lt.

Asmens duomenų tvarkymo principai

 1. Įmonė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
 2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų Įmonės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia svetainės lankytojas, kai užsisako ir (ar) naudojasi Įmonės paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.
 3. Įmonė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
 • Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.
 • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 • Asmens duomenys yra apsaugoti, jie saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
 • Asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems pagal jų darbines funkcijas suteikta tokia teisė.
 1. Duomenys Įmonėje tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams: (I) siekiant užtikrinti, kad paslaugos būtų suteikiamos pagal sutartį (t.y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (II) gavus duomenų subjekto sutikimą; (III) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Įmonei taikoma teisinė prievolė; (IV) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Įmonei pavestas viešosios valdžios funkcijas; (V) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės ar trečiosios šalies teisėtų interesų (žr. Reglamento 6 str. 1 d., http://www.privacy-regulation.eu/lt/6.htm).
 2. Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Įmonė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Įmonės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Įmonės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Įmonei suteikti.
 3. Įmonės klientas ar potencialus klientas, darbuotojai bei kiti fiziniai asmenys yra atsakingi, kad jų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jų pateikti asmens duomenys, jie privalo nedelsdami apie tai informuoti Įmonę. Įmonė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims, dėl to, kad asmuo nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius savo asmens duomenis arba jiems pasikeitus, nesikreipė dėl jų papildymo ir (ar) pakeitimo.

Asmens duomenų šaltiniai

 1. Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto (Įmonės kliento ar potencialaus kliento, darbuotojų ar kandidatų), kuris juos pateikia lankydamasis interneto svetainėje, naudodamasis Įmonės teikiamomis paslaugomis, teikdamas paslaugas Įmonei, dirbdamas ar siekdamas įsidarbinti Įmonėje.
 2. Teisės aktų numatytais atvejais ar sutikimo pagrindu, asmens duomenys gali būti gaunami ir iš trečiųjų šalių (pvz. laikino įdarbinimo įmonių, darbuotojų paieškos paslaugas teikiančių įmonių, valstybinių institucijų ir registrų).
 3. Nors klientas neprivalo pateikti jokių asmens duomenų Įmonei, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti jam suteiktos ar jis negalės įsidarbinti Įmonėje, jei asmens duomenys nebus pateikti.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 1. Įmonė tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:
 • Sutartinių santykių administravimo bei vykdymo tikslais, siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais, partneriais bei klientais vystant verslą, teikiant paslaugas bei bendradarbiaujant;
 • Teikiant interneto svetainėje nurodytas paslaugas;
 • Įmonės vidaus bei darbuotojų administravimo tikslais;
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais.

Asmens duomenų teikimas ir jų gavėjai

 1. Įmonė turi teisę perduoti savo klientų atstovų ar darbuotojų asmens duomenis trečiosioms šalimis, kurioms būtina tvarkyti klientų asmens duomenis šioje Politikoje ar teisės aktuose nurodytais tikslais.
 2. Įmonė įsipareigoja klientų duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti ir (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Jei konkrečiai paslaugai suteikti asmens duomenys nėra būtini, jie nėra perduodami. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Įmonė perduoda susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.
 3. Įmonė įsipareigoja, klientų, darbuotojų, potencialių klientų ar darbuotojų asmens duomenų atžvilgiu laikytis konfidencialumo. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
 4. Įmonė gali pateikti tvarkomus asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Įmonei IT, buhalterines, skolų išieškojimo ar kitas pagalbines paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
 5. Įmonė taip pat gali teikti klientų duomenis atsakydama į teismų, antstolių arba valstybinių institucijų prašymus tiek, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

 1. Tiesioginės rinkodaros tikslais Įmonė gali tvarkyti duomenų subjekto kontaktinius duomenis. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas šiais būdais: el.paštu info@epocha.lt, užsiprenumeruojant Įmonės siunčiamą naujienlaiškį, užsiprenumeruojant naujienas Įmonės socialinių tinklų paskyrose, paliekant sutikimą Įmonės interneto puslapyje (uždedant varnelę), pasirašant anketą ar sutartį su Įmone, taip pat kitu, rašytiniu būdu, informuojant Įmonės administraciją. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykių su Įmone sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Įmonės.
 2. Įmonė gali siųsti informacinio pobūdžio pranešimus, jei asmuo davė sutikimą Įmonei naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Įmonės klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, jei jiems yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio jų kontaktinių duomenų naudojimo, Įmonė taip pat gali siųsti informacinio pobūdžio pranešimus, jei klientai iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.
 3. Tiesioginės rinkodaros tikslais Įmonė gali siųsti pranešimus elektroniniu paštu.
 4. Sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros asmuo gali bet kuriuo metu atšaukti, informuodamas apie tai el. pašto adresu: info@epocha.lt ar kitaip susisiekdamas su Įmone.

Asmens duomenų saugojimo terminas

 1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.
 2. Nors klientas gali nutraukti sutartį ar atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti kliento atstovų asmens duomenis tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai, dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų.
 3. Bendrovė siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

Duomenų subjektų teisės

 1. Duomenų subjektas, be kita ko, turi šias teises:
 • gauti informaciją apie Įmonės tvarkomus jo asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;
 • kreiptis į Įmonę su prašymu pataisyti jo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju duomenų subjektas turi pateikti prašymą, kurį gavusi Įmonė patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų. Bendrovei labai svarbu, kad jos turimi asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi;
 • kreiptis į Įmonę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, asmuo nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • jeigu duomenų subjektui kelia susirūpinimą Įmonės veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šios Politikos arba teisės aktų reikalavimų, jis gali kreiptis į Įmonę ir gauti nemokamą pagalbą.
 1. Asmuo visas savo, kaip duomenų subjekto, teises gali įgyvendinti kreipdamasis į Įmonę el. paštu info@epocha.lt
 2. Nepavykus išspręsti klausimo su Įmone, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Slapukai

 1. Siekiant pagerinti lankymąsi Įmonės interneto svetainėje, Įmonė gali naudoti slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstines informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
 2. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Įmonės svetainėje bei daugiau sužinoti apie Bendrovės svetainių lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Įmonės teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. Įmonė, pasitelkdama slapukus, tvarko nuasmenintus asmens duomenis.
 3. Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti bei išjungti juos po vieną. Tačiau Įmonė atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie kai kurių svetainės puslapių. Išsamesnė informacija apie Įmonės svetainėje naudojamus slapukus pateikta adresu org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Baigiamosios nuostatos

 1. Šiai Politikai taikoma Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisė.
 2. Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Politiką, todėl svetainės lankytojų maloniai prašome periodiškai pasitikrinti ar nepasikeitė Politika ir susipažinti su jos pakeistomis ar naujomis nuostatomis.

Linkime malonaus naršymo mūsų internetinėje svetainėje!